Strona główna    SP Koziegłowy  SP Sławoszewek  SP Złotków  ZSP Budzisław Kościelny  ZSP Kleczew  CUW  
Niedziela 18 Listopad 2018 | Imieniny: Aniela, Klaudyna, Roman
Prawa i obowiązki uczniaKalendarz szkolnyDla rodzicówAktualnościGaleriaKontakt
 
  
  
Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Poznaniu
eTwinning
Przygotowanie zawodowe pracowników młodocianych
  

Pracodawca niezależnie od tego, czy to osoba fizyczna, czy też prawna- aby uzyskać dofinansowanie kosztów kształcenia, musi spełnić dwa warunki, o których mowa w art.70b ust.1 ustawy o systemie oświaty.

 Pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:

  1)   pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych, określone w odrębnych przepisach;

  2)   młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z odrębnymi przepisami.

 Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika zależy od okresu kształcenia wynikającego z umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego i wynosi:

  1)   w przypadku nauki zawodu:

  a)  4 587,00 zł - przy okresie kształcenia wynoszącym 24 miesiące,

  b)  8 081,00 zł - przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy;

  2)  w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy - 254,00 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

 Począwszy od dnia 1 stycznia 2005 r., kwoty dofinansowania podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli wskaźnik ten w okresie od roku kalendarzowego, w którym przeprowadzona była ostatnio waloryzacja, wynosi co najmniej 105 %.

 Jeżeli umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z przyczyn niezależnych od pracodawcy, a młodociany pracownik podjął naukę zawodu na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego u innego pracodawcy - przysługującą kwotę dofinansowania dzieli się między wszystkich pracodawców, proporcjonalnie do liczby miesięcy prowadzonej przez nich nauki zawodu. Dofinansowanie nie przysługuje temu pracodawcy, z którym umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z winy pracodawcy.

 Dofinansowanie przyznaje wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika, w drodze decyzji, po stwierdzeniu spełnienia warunków określonych w ust. 1.

 Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od ukończenia przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy. Do wniosku należy dołączyć kopie:

  1)   dokumentów potwierdzających spełnienie warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1;(kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych )

  2)   umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego;

  3)   dyplomu, świadectwa lub zaświadczenia potwierdzającego spełnienie warunku określonego w ust. 1 pkt 2

 Dofinansowanie z budżetu państwa kosztów kształcenia młodocianych pracowników odbywa się w ramach dotacji celowej na zadania własne.

 Pracodawca powinien powiadomić wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika o zawarciu umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z młodocianym pracownikiem.
 
 Wzór zaświadczenia potwierdzającego zawarcie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z młodocianym pracownikiem jakie musi złożyć pracodawca może pobrać w Biurze Obsługi Szkolnictwa w Kleczewie jak również ze strony www.edukacja.kleczew.pl (dokumenty do pobrania-Biuro Obsługi Szkolnictwa).
 
 Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika należy złożyć w Biurze Obsługi        Szkolnictwa w Kleczewie wraz z wymaganymi dokumentami.
 Wyżej wymieniony wniosek można pobrać w Biurze Obsługi Szkolnictwa lub ze strony  www.edukacja.kleczew.pl (dokumenty do pobrania-BOSz). 

Z dniem 1 września 2012r. wchodzi w życie art.70b ust.11 ustawy o systemie oświaty (dalej:ustawa) stanowiący,że dotyczchasowe dofinansowanie kosztów przygotowania młodocianego pracownika w formie nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania prac w określonym zawodzie stanowi pomoc de minimis udzielaną na warunkach określonych w rozporzadzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z 15.12.2006r. w sprawie stosowania art.87 i 88 Traktatu o pomocy de minimis.

W dotychczasowym stanie prawnym pracodawca ubiegający się na podstawie art.70b ust.7 ustawy o dofonansowanie kosztów przygotowania młodocianego pracownika do określonego zawodu lub przyuczenia do wykonywania prac w określonym zawodzie, składał wniosek do jednostki samorządu terytirialnego (Biura Obsługi Szkolnictwa) właściwej dla miejsca zamieszkania młodocianego pracownika, załączając do niego dokumenty:

-kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje merytoryczne i pedagogiczne wymienione w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15.12.2010r. w sparwie praktycznej nauki zawodu,

-kserokopię umowy o pracę zawartej z ,młodocianym pracownuikiem w celu jego przygotowania do zawodu lub przyuczenia do wykonywania prac w określonym zawodzie,

-zaświadczenie potwierdzające  zdanie przez młodocianego egzaminu czeladniczego lub dyplom z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w określonym zawodzie , wydany przez Okregową Komisję Egzaminaxcyjną.

Do tej pory w trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego, związanego z wydaniem decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika, analizowało sie jedynie:

-kwalifikacje pracodawcy lub pracownika zatrudnionego przez pracodawcę, który realizuje nauke zawodu lub przyuczenie do wykonywania prac w określonym zawodzie,

-okres realizacji przyuczenia lub naki zawodu,

-spełnienie wymagań określonych w art.190 § 1 Kodeksu pracy,

-spełnienie warunków określonych w art.70b ust.1 ustawy,

okres, jaki upłynął od daty zdania egzaminu do daty złożenia wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia.

Nowe zasady dofinansowania młodocianych:  

Wprowadzenie artykułu 70b ust.11 w ustawie zmienia w sposób zasadniczy dotychczasowy sposób rozpatrywania tego typu wniosków.Pomoc de minimis udzielana pracodawcom traktowana jest bowiem jako pomoc publiczna w rozumieniu ustawy z 30.04.2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczacych pomocy publicznej.

Wymagane dokumenty - Zgodnie z art.37 ust.1 ustawy podmiot ubiegający się o pomoc de minimis jest zobowiązany, poza wymienionymi wyżej dokumentami, przedstawić podmiotowi udzielającemu pomocy ( w tym przypadku jednostce samorządu tereytorialnego właściwego dla miejsca zamieszkania młodocianego pracownika) dodatkowo nastepujące dokumenty:

-wszystkie zaświadczenia lub oświadczenia o pomocy de minimis, jaką otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciagu 2 poprzedzających go lat albo świadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

-informacje dotyczące wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznczona pomoc de minimis.

Informacje te winny być przedstawione w wypełnionym formularzu według wzoru stanowiacego załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z 29 marca 2010r. (wzór formularza oraz instrukcja wypełniania dostepna jest na stronie Biura Obsługi Szkolnictwa  w zakładce dokumenty do pobrania lub w siedzibie Biura).

Ponadto zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawioanych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis wnioskodawca przedmiotowi podmiotowi udzielajacemu pomocy informacje dotyczace sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy, w tym sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości.

Organ samorządu terytorialnego, wydając decyzję administracyjną o udzieleniu pracodawcy pomocy de minimis, zobowiazany jest do wnikliwej analizy dołączonych przez pracodawcę dokumentów, biorąc pod uwagę następujące czynniki:

-kwalifikacje merytoryczne i pedagogiczne pracodawcy;

-spełnienie wymagań określonych w art.70b ust.1 ustawy;

-zgodność z obowiązującym prawem umowy o pracę zawartej z młodocianym pracownikiem;

-sytuację ekonomiczną firmy, tj.sprawdzenie czy firma wnioskodawcy nie znajduje się w trudnej sytuacji finansowej;

-kompletność złożonych przez pracodwacę wymaganych dokumentów oraz to, czy pracodawca wezwany do ich uzupełnienia (w przypadku braku określonych dokumentów) je dostarczył;

-to, czy wysokość otrzymanej dotąd pomocy publicznej i przyznana kwota pomocy de minimis nie przekroczy kwoty maksymalnej pomocy określonej w punkcie 7 rozoporządzenia Komisji (WE) Nr 1998/2006 z 15.12.2006r. w sprawie stosowania art.87 i 88 Traktatu o pomocy de minimis;

-czy podmiot gospodarczy wnioskujący o udzielenie pomocy de minimis nie prowadzi działalności w którymś z sektorów wyłączonych, okreslonych w art.1 ust.1 cytowanego wyżej rozporządzenia Komisji (WE).

Po wydaniu decyzji o przyznaniu okreslonemu podmiotowi gospodarczemu pomocy de minimis jednostka samorządu terytorialnego winna dokonać nastepujących czynności:

-wydać podmiotowi gospodarczemu, który otrzymał pomoc, zaświadczenie o wysokości udzielonej mu pomocy de minimis na druku według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozoporządzenia Rady Ministyrów z 20.03.2007r. Zaświadczenie winno mieć datę identyczną z datą decyzji przyznajacej dofinansowanie de minimis,

-przekazać informację o udzielonej pomocy de minimis, wykorzystując do tego celu apilkację SHRIMP (System Harmonogramowania Rejestracji i Rejestrowania Pomocy) udostepnioną przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Wzór formularza informacji  przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis mozna uzyskac w Biurze Obsługi Szkolnictwa w Kleczewie lub pobrac ze strony www.edukacja.kleczew.pl (BOSz, dokumenty do pobrania).

ZMIANA ROZPORZĄDZENIA DOTYCZĄCEGO POMOCY DE MINIMIS:

Aktualne rozporządzenie: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2014r. zmieniajace rozporządzenie w sparwie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegajacy się o pomoc de minimis (poz.1543).

 

 
«« wstecz
drukuj wyślij ten link
  
   
Strona główna|Archiwum GIM Budzisław|Archiwum GIM Kleczew|SP Koziegłowy|SP Sławoszewek|SP Złotków|ZSP Budzisław Kościelny|ZSP Kleczew|CUW
Nasze kanały RSS
© 2007 Edukacja w Gminie Kleczew. All rights reserved. | on line: 17 odwiedzin: 5901393