Strona główna    SP Koziegłowy  SP Sławoszewek  SP Złotków  ZSP Budzisław Kościelny  ZSP Kleczew  CUW  
Czwartek 18 Styczeń 2018 | Imieniny: Piotr, Małgorzata
Prawa i obowiązki uczniaKalendarz szkolnyDla rodzicówAktualnościGaleriaKontakt
Kontakt
Patron szkoły
Historia szkoły
Hymn szkoły
Nasze osiągnięcia
Dokumenty
Pracownicy ZSP
Uczniowie
Bezpieczna+
Rada Rodziców
Informacje dla rodziców
Kalendarz roku szkolnego 2017/2018
WYKAZ PODRĘCZNIKÓW 2017-2018
Pedagog
Biblioteka (ul.Świętej Kingi)
Biblioteka (ul.Warszawska)
Świetlica
Działania biblioteki szkolnej i świetlicy
Stołówka
Szkoła Promująca Zdrowie
Uroczystości szkolne
Innowacja pedagogiczna
Programy, projekty
Projekty unijne
Uroczystości przedszkolne
Akademia Zdrowego Przedszkolaka
Gazetka przedszkolna
Ogólnopolska Akcja MEN „Ćwiczyć każdy może” zorganizowana w ramach Roku Przedszkola w Ruchu
CHÓR SZKOLNY
OTK 2017 - podsumowanie działań Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery
Współpraca ze Szkołą w Koziatyniu na Ukrainie
eTwinning
Doradztwo zawodowe
 
  
  
Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Poznaniu
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
Regulamin rekrutacji uczniów do klas I
  

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLASY I
SZKOŁY PODSTAWOWEJ

IM. WANDY CHOTOMSKIEJ W KLECZEWIE
NA ROK SZKOLNY 2016/2017
 

 

Kleczew, dn. 22.02.2016 r.

 Podstawa prawna:

1.      Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie o światy (Tekst jednolity Dz. U.          z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.),

2.       Uchwała Nr IV/24/2015 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 30 stycznia 2015r.

3.      Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kleczewie.

 

 

  1. W roku szkolnym 2016/2017 spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci:

a)      urodzone w 2009 r. (siedmiolatki),

-        którym na wniosek rodziców w roku szkolnym 2015/2016 odroczono spełnianie obowiązku szkolnego,

-        które w roku szkolnym 2015/2016 uczęszczały do klasy pierwszej, ale na wniosek rodziców (złożony do dyrektora szkoły w terminie do 31 marca 2016r.) będą kontynuowały naukę w pierwszej klasie w roku szkolnym 2016/2017,

b)      urodzone w 2010 r., które na wniosek rodziców jako sześciolatki zostaną zapisane do klasy pierwszej szkoły podstawowej, jeżeli:

-        korzystały z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2015/2016, albo

-        posiadają opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną lub niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

2.      Do klasy pierwszej przyjmuje się:

a)      z urzędu - dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie karty zgłoszenia dziecka do klasy I

b)      na wniosek rodziców/prawnych opiekunów – dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, w przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami        i warunkami organizacyjnymi.

  1. W przypadku uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły, których liczba jest większa niż liczba wolnych miejsc Dyrektor wszczyna postępowanie rekrutacyjne.

1)      Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora,

2)      Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej,

3)      Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

a)      ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego,

b)      podanie do publicznej wiadomości – na tablicy ogłoszeń - listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w formie listy zawierającej imiona i nazwisko,

c)      sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

d)     wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości

4.      Szczegółowe zasady postępowania rekrutacyjnego do szkoły ogłasza Dyrektor           w formie zarządzenia w terminie do końca lutego.

5.      Regulamin zostaje podany do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń.

6.      W przypadku, gdy liczba wniosków rodziców o przyjęcie do szkoły dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, dzieci przyjmuje się z uwzględnieniem następujących kryteriów:

a)      w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka -100 pkt

b)      miejsce pracy rodziców znajduje się w obwodzie szkoły – 70 pkt

c)      w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (babcia, dziadek) wspierający rodziców w zapewnieniu mu należytej opieki – 50 pkt

7.      W celu wykazania spełniania kryterium z pkt 6 ppkt b) i c) rodzice ucznia zobowiązani są dostarczyć zaświadczenie o zatrudnieniu lub oświadczenie o miejscu zamieszkania krewnych dziecka.

8.      Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte we wniosku o przyjęcie dziecka spoza obwodu szkoły.

9.      W sprawie przydziału dzieci przyjętych do szkoły do określonych oddziałów klasowych, decyzję podejmuje Dyrektor.

10.  Oddziały klasowe tworzy się biorąc pod uwagę:

-        liczebność oddziałów - do 25 uczniów, z zastrzeżeniem, iż szkoła pozostawia rezerwę wolnych miejsc uwzględniając ruch uczniów w ciągu roku szkolnego

-        datę urodzenia dziecka

-        inne wskazania

11.  Rekrutacja uczniów do klasy pierwszej odbywa się według następującego harmonogramu

do 29 lutego 2016 r.

Przekazanie kandydatom informacji o kryteriach rekrutacji.

 od 1 marca 2016 r.
do 31 marca 2016 r.

Składanie pisemnie Kart Zgłoszenia dziecka do szkoły podstawowej w roku szkolnym 2016/2017 (dzieci obwodowe).


do 18 kwietnia 2016 r.

Przyjmowanie na wolne miejsca od rodziców kandydatów Wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły spoza obwodu w roku szkolnym 2016/2017  

25 kwietnia 2016 r.
od godz. 12.00

Ogłoszenie list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2016/2017.

25 kwietnia 2016 r.
do 28 kwietnia 2016 r.

Potwierdzanie woli podjęcia nauki w danej szkole podstawowej

29 kwietnia 2016 r.
od godz. 10.00

Ogłoszenie listy przyjętych uczniów do klasy pierwszej szkoły podstawowej i nieprzyjętych uczniów do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2016/2017

od 29 kwietnia 2016 r.
do 31 sierpnia 2016 r.

Rekrutacja uzupełniająca na wolne miejsca.

 

  1. W przypadku kandydatów którzy uzyskali równorzędną liczbę punktów decyduje kolejność zgłoszenia wniosku.
  2. Rodzic może wnieść do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 2 dni od ogłoszenia list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2016/2017.
    Dyrektor rozpatruje odwołania w terminie 2 dni od otrzymania odwołania.
  3. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza się postępowanie uzupełniające. Postępowanie uzupełniające powinno się zakończyć do końca sierpnia.
  4. Wymagana dokumentacja:

a)      dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Kleczewie - Karta zgłoszenia dziecka do szkoły

b)      dzieci spoza obwodu - Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły zamieszkałego poza obwodem szkoły (wniosek uwzględnia kryteria naboru) oraz w celu wykazania spełniania kryterium z pkt 6 ppkt b) i c) rodzice ucznia zobowiązani są dostarczyć zaświadczenie o zatrudnieniu lub oświadczenie o miejscu zamieszkania krewnych dziecka.

16.  W przypadku podjęcia nauki szkolnej przez ucznia w innym obwodzie rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do powiadomienia szkoły obwodowej     o miejscu realizacji przez dziecko obowiązku szkolnego.

  1. Rozpoczęcie nauki szkolnej może być odroczone na podstawie odrębnych przepisów.

 

 

 

 
«« wstecz

drukujwyślij ten link
  
   
Strona główna|Archiwum GIM Budzisław|Archiwum GIM Kleczew|SP Koziegłowy|SP Sławoszewek|SP Złotków|ZSP Budzisław Kościelny|ZSP Kleczew|CUW
Nasze kanały RSS
© 2007 Edukacja w Gminie Kleczew. All rights reserved. | on line: 9 odwiedzin: 4506382