Strona główna    SP Koziegłowy  SP Sławoszewek  SP Złotków  ZSP Budzisław Kościelny  ZSP Kleczew  CUW  
Niedziela 21 Styczeń 2018 | Imieniny: Agnieszka, Inez, Jarosław
Prawa i obowiązki uczniaKalendarz szkolnyDla rodzicówAktualnościGaleriaKontakt
Kontakt
Historia szkoły
Dokumenty szkolne
Organizacja roku szkolnego 2016/17
Organizacja roku szkolnego 2017 - 2018
Patron
W świecie twórczości Juliana Tuwima
Kadra
Plan lekcji
Pomoc uczniom
Zajęcia pozalekcyjne
Samorząd Szkolny
Osiągnięcia uczniów
Nasi prymusi
Absolwenci
W - f z klasą, II edycja
Przewrót na wf-ie, III edycja
Śniadanie daje moc
Szkoła Promująca Zdrowie
Mały Mistrz
Innowacje pedagogiczne 2015 - 2016
Język angielski - dla uczniów
Kasztanobranie 2016
Kasztanobranie 2017
DBI
Doradztwo zawodowe
 
  
  
Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Poznaniu
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
Plan działań na rok szkolny 2017 - 2018
  

PLAN DZIAŁAŃ W ZAKRESIE REALIZACJI PROJEKTU 
„SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE”

 

Szkoła Podstawowa
im. Juliana Tuwima w Złotkowie
 rok szkolny 2017/2018

 

Zespół ds. promocji zdrowia: Aneta Kulik – koordynator

Mirosława Malicka, Anna Małolepsza, Marzena Perkowska – nauczyciele

Małgorzata Rybacka – pielęgniarka szkolna,

                                        Elżbieta Pernal – przedstawiciel pracowników administracji i obsługi,

Barbara Płóciennik, Dorota Manikowska, Katarzyna Michalak– rodzice,

 Magdalena Kosmowska, Wiktor Krzymiński– przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego.

 

„Zdrowie – to nie tylko brak choroby,

lecz stan dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego,

społecznego i duchowego”

 

  

I.        Wstęp

 Priorytetem w naszej szkole były zawsze działania mające na celu kształtowanie postaw sprzyjających zdrowiu.     

 Idea Szkoły Promującej Zdrowie stała się, więc ważnym elementem programu pracy dydaktyczno - wychowawczej. Od najmłodszych lat kształcimy i utrwalamy nawyki prozdrowotne, uczymy odpowiedzialności za własne zdrowie. Podejmujemy działania dla poprawy zdrowia i samopoczucia całej społeczności szkolnej i lokalnej.

 

II.             Problem priorytetowy do rozwiązania:

„Respektowanie norm społecznych w szkole”.

1.      Krótki opis problemu priorytetowego.

 W wyniku przeprowadzonej diagnozy środowiska szkolnego w poprzednim roku szkolnym zaobserwowano:

 - „wg niektórych uczniów w szkole występuje przemoc w postaci przezywania, popychania, ośmieszania i złośliwych żartów, niszczenia własności. ” 

 2. Uzasadnienie wyboru priorytetu.

           Na podstawie przeprowadzonych rozmów, obserwacji środowiska, opinii wyrażanych przez społeczność szkolną i rodziców, jako podstawowy problem wskazano niepokojące zjawiska w zakresie respektowania norm społecznych. Uczniowie klas IV, V i VI wielokrotnie sygnalizowali, że w szkole istnieje przemoc psychiczna w postaci złośliwych żartów, ośmieszania, obgadywania. Z wywiadu z nauczycielami przedmiotów, wychowawcami klas, pedagogiem i rodzicami potwierdza się w/w diagnoza. Realizacja programu ma za zadanie uświadomić dzieciom i młodzieży, jak ważne jest właściwe zachowanie wpływające na nasze oraz innych samopoczucie i zdrowie. Chcemy aby potrafili prawidłowo się zachować i reagować, żeby wiedzieli jak radzić sobie z emocjami i do kogo się zwrócić gdy spotkają się z przemocą. Jesteśmy przekonani, że szkoła bez agresji i przemocy wpływa korzystnie na samopoczucie, zdrowie, naukę i pracę. Kształtowanie prawidłowych zachowań, szczególnie u dzieci, wpłynie na wzrost świadomości i poprawę postępowania przyszłych pokoleń. Uznaliśmy również, że podjęte działania służące rozwiązaniu tego problemu będą ważnym elementem poprawy relacji interpersonalnych w całej społeczności szkolnej. Problem został wybrany przez zespół promocji zdrowia i zaakceptowany przez członków rady pedagogicznej, na podstawie wyników autoewaluacji i obserwacji.

    3. Główne przyczyny istnienia problemu: 

- brak kultury osobistej wśród niektórych uczniów, 

- nieprzestrzeganie norm i reguł w grupie, 

- niewłaściwa komunikacja interpersonalna wśród uczniów,

- niska świadomość wśród dzieci oraz dorosłych dotycząca wpływu agresji, przemocy i braku szacunku na zdrowie, samopoczucie i zachowanie,

- nieumiejętność rozpoznawania i radzenia sobie z emocjami

 

 4. Rozwiązania dla usunięcia przyczyny problemu (podstawa do ustalenia zadań):

- zajęcia w klasach I – VII na temat przestrzegania praw i obowiązków ucznia oraz przestrzegania norm społecznych w szkole ; (pedagog, wychowawcy klas, zaproszeni goście),

 - pogadanki na temat przemocy psychicznej i fizycznej oraz odpowiedzialności za czyny  i wykroczenia wśród dzieci i młodzieży; ( przedstawiciel Policji i Straży Miejskiej),

- opracowanie na godzinach wychowawczych przez uczniów i nauczycieli listy zachowań nieakceptowanych przez społeczność szkolną (spisanie na dużym arkuszu papieru),

     - niezwłoczne interweniowanie wszystkich pracowników szkoły, uczniów a także rodziców w przypadkach używania    wulgarnego słownictwa

     - współdziałanie z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, świetlicą środowiskową,

     - prowadzenie zajęć edukacyjnych mających na celu wyrobienie odpowiednich nawyków kultury języka , zachowania oraz umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych i stresujących

    - kształtowanie osobowości ucznia pod kątem prawidłowego funkcjonowania w środowisku szkolnym i pozaszkolnym poprzez: budowanie poczucia własnej wartości oraz kształtowanie postaw asertywnych, uczenie zasad komunikacji interpersonalnej, rozwijanie umiejętności społecznych tj. empatia, wrażliwości na problemy innych, szacunek

 

 

 

CEL: Poprawić respektowanie norm społecznych w szkole .

Kryterium sukcesu: co najmniej 80% uczniów respektuje normy społeczne, stosuje zasady kultury osobistej w codziennych kontaktach rówieśniczych, zna i przestrzega regulaminy funkcjonujące w szkole. Poprawnie komunikuje się z rówieśnikami.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DZIAŁAŃ NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 

 

 

Lp

Zadanie

Kryterium

sukcesu

Metody

 realizacji

terminy

wykonawcy

środki

monitorowanie

Sposób  sprawdzenia  wykonania

zadania

 

Co

wskaże?

Jak

sprawdzimy?

Kto

i w jaki

sposób

sprawdzi?

1.        

Przekazanie informacji o kontynuacji programu „Szkoła Promująca Zdrowie” rodzicom /wybór problemu priorytetowego na bieżący rok szkolny.

80% rodziców uczestniczy w zebraniu.

Zebranie z rodzicami wrzesień 2017r

Dyrektor Szkoły

Prezentacja SZPZ komputer, projektor

 

Dyrektor wrzesień –2017r.

 

Lista obecności rodziców na zebraniu

 

Protokół zebrania z rodzicami

 

Dyrektor wrzesień –2017r.

 

2.

Zaktualizowanie informacji na stronie internetowej szkoły w zakładce SZPZ

Społeczność szkolna, rodzice, nauczyciele, osoby zainteresowane naszą szkołą zapoznają się z planem działań  w zakresie wybranego problemu prioretytowego.Wszystkie podejmowane działania zostaną zamieszczone wraz z zdjęciami z przeprowadzonych akcji szkolnych na str. internetowej szkoły.

 

Zamieszczenie informacji o programie, planu pracy oraz informacji o podejmowanych działaniach na stronie internetowej szkoły; - wprowadzenie stałej tablicy „Szkoła Promująca Zdrowie”, dostarczającej wiadomości idei SZPZ wrzesień 2017 - czerwiec 2018r.

 

Nauczyciel informatyki

 

 

 

 

 

 

 

 Koordynator Zespołu SzPZ

 

ulotki, plansze, plakaty

Zespół ds. Promocji Zdrowia- styczeń - czerwiec 2018r.

 

Informacje na stronie internetowej szkoły zaraz po zrealizowa-nym zadaniu.

 

Strona internetowej szkoły

www.edukacja.kleczew.pl Zakładka SZPZ

Koordynator Zespołu wrzesień 2017- czerwiec 2018r.

 

3.

1.Zajęcia w klasach  I – VII  nt. przestrzegania praw  i obowiązków ucznia oraz przestrzegania norm społecznych w szkole.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Budowanie pozytywnych relacji koleżeńskich, zapobieganie agresji, tworzenie klimatu wzajemnego szacunku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Pogadanki  nt. przemocy psychicznej  i fizycznej oraz odpowiedzialności za czyny  i wykroczenia wśród dzieci  i młodzieży

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Pokaz filmu dotyczącego gnębienia w szkole i problemów wieku dojrzewania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Utworzenie w klasie na lekcji wychowawczej zasad przyjaznego i koleżeńskiego zachowania wśród rówieśników (forma plakatu do zawieszenia w Sali lekcjyjnej).

 

 

 

 

 

 

 

6. Dzień Przyjaźni (szkolne obchody, zabawy integracyjne)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Wybory Najlepszego Przyjaciela Szkoły

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Pomoc koleżeńska (na świetlicy i po lekcjach)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Czytanie bajek młodszym uczniom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Budowanie wśród dzieci i młodzieży relacji opartych na odpowiedzialności i zaufaniu

80% uczniów uczestniczy w zajęciach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zebranie materiałów, wykonanie gazetek, plakatów, dekoracji. Wspólne spędzanie czasu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80% uczniów uczestniczy w zajęciach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80% uczniów uczestniczy w zajęciach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plakat obecny w klasach 0. I. II. III, IV, V, VI, VII.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80% uczniów uczestniczy w zabawach (obecność)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80% uczniów uczestniczy w wyborach

 

 

 

 

 

 

 

50% uczniów uczęszczających na świetlicę uczestniczy w pomocy koleżeńskiej (świadczy lub z niej korzysta)

 

 

 

 

 

50% uczniów uczęszczających na świetlicę uczestniczy w zajęciach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25% uczniów uczestniczy w akcji

- pogadanki, burza mózgów, praca w grupach, metaplan, scenki dramowe nt. przestrzegania norm społecznych w szkole  i obowiązków ucznia) Październik, listopad, grudzień  2017 r

.-wypracowanie materiałów. przygotowanie ekspozycji w świetlicy szkolnej – styczeń 2018

-Indywidualne rozmowy, sesje terapeutyczne Cały rok szkolny 2017/2018-

 

 

 

 

 

Zabawy, dyskoteki, uroczystości szkolne, akcje charytatywne,

wspólna praca, gazetki szkolne, wycieczki szkolne- cały rok szkolny

 

 

 

 

 

 

 

 

I semestr-pogadanki przeprowadzone przez specjalistów SM i KMP  nt przemocy psychicznej  i fizycznej oraz odpowiedzialności za czyny  i wykroczenia wśród   młodzieży,

II semestr – lekcje wych. dyskusje, burze mózgów . praca w grupach  nt właściwych relacji między rówieśnikami.

 

 

 

Omówienie filmu na lekcji wychowawczej, wyciągnięcie własnych wniosków, wypisanie/

wymienienie przedstawio-nych problemów, poszukiwanie rozwiązania na zaprezentowane problemy.

Marzec 2018

 

 

 

Pogadanka, burza mózgów, praca w grupach, przygotowanie projektu, wspólne tworzenie plakatu.

 

 

 

 

 

 

Poczta walentynkowa, zabawy taneczne, konkursy drużynowe, zabawy w parach, wybory Super Przyjaznej Klasy.

 luty 2018

 

 

 

 

Głosowanie na najsympaty-czniejszego kolegę/ koleżankę.

Listopad 2017 – czerwiec 2018

 

 

 

Pomoc koleżeńska w lekcjach, projektach, wspólna zabawa i spędzanie czasu na świetlicy

Wrzesień 2017-czerwiec 2018

 

 

 

Starsi uczniowie czytają młodszym uczniom bajki na świetlicy szkolnej lub środowiskowej

Wrzesień 2017-czerwiec 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I semestr

Uczniowie klasy 3 są odpowiedzialni przez  okres trzech miesięcy za aklimatyzację pierwszoklasistów w warunkach szkolnych.

pedagog, wychowawcy klas, zaproszeni goście.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy, nauczyciele, pedagog, samorząd uczniowski, rodzice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

przedstawiciele Policji i Straży Miejskiej, pedagog szkolny. Wychowawcy klas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zespół SzPZ,

Wychowawcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy klas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zespół SzPZ, samorząd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zespół SzPZ, samorząd

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele świetlicy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele świetlicy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wychowawcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezentacje multimedialne, komputer, projektor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pisaki, kartki, arkusze, tablica interaktywna

 

 

 

 

 

 

 

 

plakat

projektor, sprzęt sportowy i nagłaśniający

 

 

 

 

 

 

Kolorowanki, rebusy, prezentacja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

projektor, sprzęt nagłaśniając, fragment filmu

 

 

 

 

 

 

 

 

Brystol, klej, papier kolorowy, pisaki, nożyczki, ołówki, gumki, narzędzia do pracy artystycznej

 

 

projektor, sprzęt sportowy i nagłaśniający

kartki walentynkowe, przebrania, materiały papierowe do przeprowadzenia zabaw

 

 

 

 

 

urna, karty do głosowania, drobny upominek dla zwycięzcy

 

 

 

 

 

Książki, zeszyty, materiały

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Książki,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Książki ,plakaty, hasła

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały okres

dyrektor

szkoły

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały okres

dyrektor

szkoły

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zespół ds. Promocji Zdrowia- styczeń - czerwiec 2018r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zespół ds. Promocji Zdrowia- grudzień 2017r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zespół ds. Promocji Zdrowia- luty 2018r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zespół ds. Promocji Zdrowia- listopad 2017- czerwiec 2018r.

 

 

 

 

 

 

Cały okres

Zespół SzPZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały okres

Zespół SzPZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 miesiące

Poprawa zachowania uczniów, dobre relacje rówieśnicze, 

Obserwacje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wzmocnione więzi grupowe, klasowe, poczucie wspólnoty w działaniach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eliminacja zachowań niepożądanych, właściwe relacje między rówieśnikami 

 

 

 

Właściwa reakcja na zachowania niepożądane.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eliminacja zachowań niepożądanych, właściwe relacje między rówieśnikami 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wzmocnione więzi grupowe, klasowe, wprowadzenie w życie ogólnych zasad zachowania w grupie, poczucie wspólnoty w działaniach

 

 

Wzmocnione więzi grupowe, klasowe, poczucie wspólnoty w działaniach,

Integracja zespołów klasowych

 

 

 

 

 

 

Nagradzanie przyjaciel-skich postaw i zachowań, wzmacnianie więzi i przyjaźni

 

 

 

Eliminacja zachowań niepożądanych, właściwe relacje między rówieśnikami, pochwała przyjaznych zachowań, opieka i pomoc młodszym

 

Eliminacja zachowań niepożądanych, właściwe relacje między rówieśnikami, pochwała przyjaznych zachowań, opieka i pomoc młodszym

 

 

 

 

 

 

 

 

Poprawa wzajemnych relacji opartych na zaufaniu i odpowiedzialności

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obserwacje, wywiady, rozmowy indywidualne, (ewaluacja po I 

i II semestrze

 

 

 

 

 

 

 

 

Wpisy w

dokumentacji,

notatki na

stronie

internetowej, zdjęcia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obserwacje, wywiady, rozmowy indywidualne,

wpisy w

dokumentacji,

notatki na

stronie

internetowej, zdjęcia

 

 

 

 

 

 

 

 

Obserwacja zachowań na przerwach, w czasie zajęć poza lekcjami, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notatka z lekcji wychowawczych z wnioskami klasy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plakat obecny jest w każdej klasie 0-VII.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

notatki na

stronie

internetowej, zdjęcia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obserwacja zachowań na przerwach, w czasie zajęć poza lekcjami, 

Notatka na stronie internetowej oraz na gazetce szkolnej

 

Notatka nauczycieli świetlicy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notatka nauczycieli świetlicy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obserwacja zachowania na przerwach i w czasie zajęć pozalekcyjnych

pracownicy szkoły,

 I i VI – 2018 ewaluacja po I  i II semestrze– lider zespołu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bieżące obserwacje – pracownicy szkoły,  ewaluacja po I  i II semestrze– lider zespołu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koordynator Zespołu wrzesień 2017- czerwiec 2018r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koordynator Zespołu czerwiec 2018r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koordynator Zespołu luty 2018r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koordynator Zespołu listopad 2017- czerwiec 2018r.

 

 

 

 

Koordynator Zespołu wrzesień 2017- czerwiec 2018r.

 

 

 

 

 

 

 

Koordynator Zespołu wrzesień 2017- czerwiec 2018r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

koordynator

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
«« wstecz

drukujwyślij ten link
  
   
Strona główna|Archiwum GIM Budzisław|Archiwum GIM Kleczew|SP Koziegłowy|SP Sławoszewek|SP Złotków|ZSP Budzisław Kościelny|ZSP Kleczew|CUW
Nasze kanały RSS
© 2007 Edukacja w Gminie Kleczew. All rights reserved. | on line: 9 odwiedzin: 4525923