Strona główna    SP Koziegłowy  SP Sławoszewek  SP Złotków  ZSP Budzisław Kościelny  ZSP Kleczew  CUW  
Środa 14 Listopad 2018 | Imieniny: Laura, Emil, Wawrzyniec
Prawa i obowiązki uczniaKalendarz szkolnyDla rodzicówAktualnościGaleriaKontakt
Kontakt
Historia szkoły
Dokumenty szkolne
Organizacja roku szkolnego 2018 - 2019
Patron
W świecie twórczości Juliana Tuwima
Kadra
Plan lekcji
Pomoc uczniom
Zajęcia pozalekcyjne
Samorząd Szkolny
Osiągnięcia uczniów
Nasi prymusi
Absolwenci
W - f z klasą, II edycja
Przewrót na wf-ie, III edycja
Śniadanie daje moc
Szkoła Promująca Zdrowie
Mały Mistrz
Innowacje pedagogiczne 2015 - 2016
Język angielski - dla uczniów
Kasztanobranie 2016
Kasztanobranie 2017
DBI
Doradztwo zawodowe
Przyrodnicze rymowanie
 
  
  
Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Poznaniu
eTwinning
Roczny Plan Pracy Szkoły w roku szkolnym 2017 -2018
  

ROCZNY

PLAN PRACY SZKOŁY

 

 SZKOŁA PODSTAWOWA

 IM. JULIANA TUWIMA W ZŁOTKOWIE

 ROK SZKOLNY 2017/2018 

 

Cele główne dla zrealizowania pozytywnego wyobrażenia szkoły:

 1.    Poprawa jakości i efektywności pracy szkoły poprzez rozwijanie kompetencji matematycznych, przyrodniczych i informatycznych oraz wdrażanie nowatorskich metod nauczania angażujących uczniów.2.    Wzbogacenie oferty szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki poprzez rozwijanie demokracji, samorządności i wolontariatu w szkole, edukację patriotyczną, regionalną i europejską oraz upowszechnianie czytelnictwa.

3.    Poprawa stanu bezpieczeństwa uczniów w szkole i środowisku lokalnym poprzez kształtowanie kultury osobistej uczniów, kształtowanie właściwych postaw moralnych, wychowanie do wartości oraz promocję zdrowego stylu życia.

4.    Wzmacnianie pozycji szkoły w środowisku lokalnym.

5.    Doskonalenie organizacji i zarządzania szkołą.

 

I.  Poprawa jakości i efektywności pracy szkoły poprzez rozwijanie kompetencji matematycznych, przyrodniczych i informatycznych oraz wdrażanie nowatorskich metod nauczania angażujących uczniów.

 

 

Zadania szczegółowe

 

 

Forma realizacji

 

Odpowiedzialni

 

Termin

 

Uwagi

 

 

 

 

Wspieranie nowoczesnych form i metod pracy dydaktyczno- wychowawczej szkoły w celu umożliwienia osiągnięcia sukcesu każdemu uczniowi.

 

- Poszukiwanie i wdrażanie nowych, innowacyjnych metod pracy, ze szczególnym uwzględnieniem metod aktywnych, metody oceniania kształtującego, metod opartych na neurodydaktyce i nauczaniu przez doświadczenie.

 

-Wzbogacenie bazy dydaktycznej              w zakresie umożliwiającym stosowanie nowatorskich metod nauczania.

 

-Upowszechnianie stosowania nowoczesnych technologii na lekcjach.

 

- Planowanie wycieczek i przedsięwzięć wspierających realizację treści programowych.

 

-Stosowanie elementów oceniania kształtującego przygotowującego uczniów do uczenia się przez całe życie.

- Indywidualizacja pracy na lekcjach.

-Zapewnienie wszystkim uczniom               o specjalnych potrzebach edukacyjnych

odpowiedniego wsparcia.

 

 

 

Wszyscy

Nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor szkoły

 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

Wychowawcy klas

 

 

 

 

Nauczyciele klas

IV- VII

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

            Cały rok

 

 

         

       Cały rok

 

 

 

Wykorzystywanie wyników sprawdzianów, testów, diagnozy oraz wyników klasyfikacji i promocji w celu podnoszenia jakości pracy szkoły.

 

 

 

- Wnikliwa analiza osiągnięć uczniów oraz formułowanie wniosków do dalszej pracy,

- Opracowywanie programów naprawczych w obszarach, w których uczniowie odnoszą najsłabsze wyniki.

- Udzielanie trafnej i skutecznej informacji zwrotnej uczniom- wskazywanie mocnych stron, wskazywanie co wymaga poprawy, udzielanie wskazówek w jakim kierunku uczeń powinien pracować dalej.

-Stosowanie urozmaiconych, i atrakcyjnych form i metod pracy (główne aktywnych) oraz narzędzi twórczego myślenia.

 

 

 

Wychowawcy

I nauczyciele uczący danych przedmiotów

 

 

 

 

 

Wychowawcy klas

 

 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

Styczeń

czerwiec

 

 

 

 

 

Na zebraniach

 

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

Wspieranie zainteresowań        

i uzdolnień uczniów.

 

-Realizacja bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych zgodnie z oczekiwaniami rodziców i uczniów.

- Zapewnienie uczniom możliwości udziału w różnorodnych konkursach i zawodach.   W tym konkursach czytelniczych jako zachęta do czytania i rozwijania kompetencji czytelniczych.

 

- Promocja talentów i sukcesów uczniów na stronie internetowej szkoły, tablicach, zestawieniach.  

 

 

Nauczyciele                 prowadzący

I dyrektor szkoły

 

 

 

 

Bibliotekarz

 

 

 

Informatyk

wychowawcy

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

Wg harmonogramu

 

 

 

Kilka razy w roku

 

          

 

 Podniesienie jakości pracy szkoły w zakresie edukacji matematyczno- przyrodniczej oraz cyfryzacji i informatyzacji procesu edukacyjnego - zastosowanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej

 

 

Bezpieczeństwo      w Internecie

-Wykorzystywanie pracowni komputerowych do organizacji różnorodnych zajęć.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Odpowiedzialne korzystanie z mediów.

- Sukcesywne doposażanie szkoły w sprzęt komputerowy i multimedia wraz z oprogramowaniem edukacyjnym.

- Określenie potrzeb nauczycieli oraz organizowanie szkoleń w zakresie podnoszenia poziomu wiedzy i umiejętności niezbędnych do efektywnego wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych na co dzień.

 

 

Nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele  prowadzący zajęcia komputerowe

 

Dyrektor szkoły

 

 

 

 

 

Dyrektor szkoły

 

 

 

 

 

Cały rok

wg potrzeb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok

Wg potrzeb

 

 

Dwa razy w roku

 

 

 

Na początku roku szkolnego

 

 

II.  Wzbogacenie oferty szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki poprzez rozwijanie demokracji, samorządności i wolontariatu w szkole, edukację patriotyczną, regionalną i europejską oraz upowszechnianie czytelnictwa.

 

 

Zadania szczegółowe

 

 

Forma realizacji

 

Odpowiedzialni

 

Termin

 

Uwagi

 

 

Wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów.

 

- Organizacja zajęć o charakterze wyrównawczym, korekcyjno-kompensacyjnym, rewalidacyjnym,

-Ukierunkowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli na podniesienie kompetencji w zakresie edukacji                i rewalidacji dzieci z zespołem Aspergera

 i innymi dysfunkcjami.

 

 

      Dyrektor szkoły

Nauczyciele przedmiotu

i uprawnieni

 

 

   dyrektor szkoły

 

     

     Cały rok

 

 

Rozwijanie demokracji, samorządności        i wolontariatu        w szkole

 

 

- Wspomaganie działań samorządowych na wszystkich poziomach - klasowych       i ogólnoszkolnym.

- Realizowanie corocznych, tradycyjnych działań, które mają różnorodne walory wychowawcze - integrujące, tworzące poczucie wspólnoty, wychowujące do współpracy i współdziałania.

- Udział w akcjach charytatywnych            i wolontariacie.

-Organizowanie wycieczek, uroczystości szkolnych, akcji i koncertów charytatywnych, działań na rzecz środowiska, organizacja dni otwartych.

 

 

Dyrektor szkoły

 nauczyciele

 

 

 

 

dyrektor szkoły

nauczyciele

 

 

 

 

 

Opiekun PCK i SU

 

 

Dyrektor szkoły

Nauczyciele odpowiedzialni

 

     Cały rok

 

 

 

 

 

 

    Wg planu

 

 

 

 

 

   Wg planu

 

 

    Wg planu

 

 

 

Doradztwo zawodowe

 

-Wspomaganie uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych.

- Udzielanie indywidualnych porad          w zakresie wyboru dalszej drogi rozwoju uczniom i ich rodzicom.

-  Organizowanie wycieczek do zakładów pracy.

 

 

 

 

Nauczyciel doradztwa zawodowego

 

 

 

 

 

Wg planu

 

   Edukacja patriotyczna, regionalna                 i europejska.

- Organizacja i aktywny udział                 w przedsięwzięciach o charakterze rocznicowym i patriotycznym.

Nauczyciele odpowiedzialni

Wychowawcy klas

    Wg harmonogramu

      uroczystości  

       szkolnych

 

 

 

Kultywowanie lokalnych tradycji „małej ojczyzny”

 

 

- Pamięć o patronie szkoły - okoliczne apele i konkursy.

- Uświetnianie uroczystości szkolnych        i pozaszkolnych 

- Konkursy o tematyce regionalnej.

- Organizacja imprez ogólnoszkolnych akcentujących tożsamość europejską Polaków w oparciu o budowanie poczucia własnej godności i dumy           z tradycji regionalnych i ojczystych.

- Udział w ogólnopolskich konkursach, projektach, przedsięwzięciach.

 

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

Nauczyciele przygotowujący do konkursów

 

 

 

 

      Wg harmonogramu

 

 

 

Upowszechnianie czytelnictwa. Rozwijanie kompetencji czytelniczych.

 

   

- Systematyczne rozwijanie kompetencji czytelniczych poprzez organizację konkursów, spotkań z pisarzami, rozmowy indywidualne z czytelnikami, prowadzenie akcji czytelniczych, pomoc w wyborze literatury.

- Współpraca z nauczycielami, rodzicami i środowiskiem lokalnym w celu popularyzacji literatury pedagogicznej oraz poznawania zainteresowań czytelniczych

- Przygotowanie do korzystania przez uczniów z różnych źródeł informacji.

 

 

   Bibliotekarz

    Polonista

 

 

 

 

 

 

 

   Bibliotekarz

 

 

 

 

 

   

 

 

Wg planu

 

 

 

 

 

 

 

Wg planu

 

 

III.  Poprawa stanu bezpieczeństwa uczniów w szkole i środowisku lokalnym poprzez wzmacnianie wychowawczej roli szkoły, kształtowanie kultury osobistej uczniów, kształtowanie właściwych postaw moralnych, wychowanie do wartości oraz promocję zdrowego stylu życia.

 

 

 

Zadania szczegółowe

 

 

Forma realizacji

 

Odpowiedzialni

 

Termin

 

Uwagi

 

Poprawa bezpieczeństwa i kształtowanie kultury osobistej uczniów.

 

- Realizacja programów poprawy bezpieczeństwa, promujących kulturę na co dzień oraz zapobiegających przemocy     i agresji.

 

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

 

Kształtowanie postaw, wychowanie do wartości.

 - Stałe diagnozowanie problemów              i trudności - ścisła współpraca wszystkich podmiotów ze sobą, rodziną ucznia, specjalistami spoza szkoły.

- Edukacja społeczno-prawna uczniów, nauczycieli i rodziców- jasne reguły i zasady funkcjonowania, powszechnie akceptowane i przestrzegane procedury.

- Współpraca rodziców z biblioteką szkolną w zakresie pomocy przy rozwiązywaniu problemów wychowawczych - zorganizowanie biblioteczki rodzica.

- Udział uczniów w akcjach charytatywnych, projektach wychowawczych i pracach na rzecz społeczności lokalnej.

- Prowadzenie zajęć i przygotowanie uczniów do egzaminu na kartę rowerową

 

 

Pedagog szkolny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Bibliotekarz

 

 

 

 

    Wychowawcy klas

 

 

 

 

   Nauczyciel techniki

 

 

Wg planu i w razie potrzeb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

Wg planu

 

 

 

Promocja zdrowego stylu życia - podnoszenie poziomu świadomości w zakresie podejmowania aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania

- Udział w programie Szkoła Promująca Zdrowie.

- Realizacja przedsięwzięć mających na celu wzmocnienie działań szkoły               w zakresie sportu i turystyki poprzez organizowanie wycieczek szkolnych,         zawodów i olimpiad sportowych.

- Kontynuacja programów -  owoce           i warzywa w szkole

- Dbałość o higieniczne i kulturalne spożywanie posiłków.

- Pedagogizacja rodziców w zakresie dietetyki.

- Rozszerzenie oferty zajęć sportowych na wszystkich poziomach (np. udział            w zajęciach na basenie).

- Promowanie zdrowego trybu życia poprzez organizowanie biegów, rajdów, rozgrywek z udziałem uczniów                  i rodziców.

 

  Koordynator

 

Nauczyciele w-fu

Wychowawcy  

 

 

 

 

 

Wychowawcy klas I-III

 

 

Wychowawcy klas

 

 

   Koordynator programu

 

 

  Dyrektor szkoły

 

 

 

 

    Nauczyciele w-f

 

Wg planu

 

 

Wg planu

 

 

 

 

 

Cały rok

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wg planu

 

 

 

IV.  Wzmacnianie pozycji szkoły w środowisku lokalnym.

 

 

 

Zadania szczegółowe

 

 

Forma realizacji

 

Odpowiedzialni

 

Termin

 

Uwagi

 

 

Otwarcie szkoły na środowisko lokalne

 

- Organizowanie imprez kulturalnych dla środowiska ( np. Festyn Rodzinny).

- Udział w gminnych imprezach kulturalnych  i sportowych.

- Udział w akcjach charytatywnych            i wolontariacie.

- Imprezy szkolne z udziałem rodziców (Wigilia, Dzień Ziemniaka, Festyn Rodzinny , Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki).

 

 

 

 

Organizatorzy imprez

 

 

 

 

Opiekun PCK i SU

 

 

Wychowawcy klas

I nauczyciele odpowiedzialni za organizację

 

 

 

 

 

  Wg harmonogramu

 

 

 

 

  Wg planu i potrzeb

 

 

 

    Wg harmonogramu

 

 

 

 

 

Promocja szkoły

 

 

-Promocja i doskonalenie funkcjonalności strony internetowej szkoły jako interaktywnych narzędzi komunikacji.

- Kontakty z lokalnymi  mediami i prasą.

-Organizowanie dorocznych festynów, spotkań kulturalnych oraz Dnia Otwartego dla rodziców i środowiska lokalnego.

 

 

 

Informatyk  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok

 

 

V.  Doskonalenie organizacji i zarządzania szkołą

 

 

Zadania szczegółowe

 

 

Forma realizacji

 

Odpowiedzialni

 

Termin

 

Uwagi

 

Organizowanie działalności gospodarczej

-Pozyskiwanie rodziców do prac użytecznych na rzecz szkoły.

- Pozyskiwanie sponsorów.

- Przekazywanie na rzecz szkoły środków z dobrowolnych składek funduszu Rady Rodziców.

 

 

 

Dyrektor szkoły

 

 

 

W ciągu roku szkolnego

 

 

Poprawa bazy szkoły

- Doposażanie pracowni przedmiotowych.

- Modernizacja sali komputerowej.

-Wyposażenie w nowe pomoce dydaktyczne sal.

Dyrektor szkoły

W ciągu roku szkolnego

 

 

 

 

 

Poprawa przepływu informacji

 

- Wypracowanie komunikacji pomiędzy nauczycielami.

- Wdrażanie do pracy w chmurze (zespołowe, jednoczesne tworzenie i edytowanie dokumentów).

 

 

Wszyscy nauczyciele

( informatyk szkolny)

 

 

Cały rok

 

 

 

Udoskonalenie administracyjnej działalności placówki

- Rozwój kompetencji kadry kierowniczej i administracyjnej szkoły poprzez udział w szkoleniach aktualizujących posiadaną wiedzę.

- Doskonalenie umiejętności obsługi wdrożonych systemów informatycznych wspierających zarządzanie placówką.

- Doskonalenie jakości przygotowywania i prowadzenia dokumentacji administracyjno- finansowej szkoły.

- Racjonalne dysponowanie środkami określonymi w rocznym planie finansowym szkoły ze szczególnym uwzględnieniem starań o pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację przedsięwzięć i projektów edukacyjnych wzbogacających ofertę szkoły.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor szkoły

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W ciągu roku szkolnego

 

 

 
«« wstecz

drukujwyślij ten link
  
   
Strona główna|Archiwum GIM Budzisław|Archiwum GIM Kleczew|SP Koziegłowy|SP Sławoszewek|SP Złotków|ZSP Budzisław Kościelny|ZSP Kleczew|CUW
Nasze kanały RSS
© 2007 Edukacja w Gminie Kleczew. All rights reserved. | on line: 15 odwiedzin: 5882820