Strona główna    SP Koziegłowy  SP Sławoszewek  SP Złotków  ZSP Budzisław Kościelny  ZSP Kleczew  CUW  
Środa 12 Grudzień 2018 | Imieniny: Joanna, Aleksandra, Dagmara
Prawa i obowiązki uczniaKalendarz szkolnyDla rodzicówAktualnościGaleriaKontakt
Powitanie
Kontakt
Jak nas widzą ptaki
Historia
Nasz patron
Hymn Szkoły
Certyfikat ,, Bezpiecznej Szkoły\"
Szkoła promująca czytelnictwo
Kadra
Samorząd Uczniowski
Zajęcia pozalekcyjne
Nasza szkoła sprzyja zdrowiu
Świetlica Środowiskowa
Dobre Praktyki
Nasze sukcesy i osiągnięcia
Dorobek szkoły w latach 1990-2010
Plan lekcji
Wykaz podręczników
Szkolny Zestaw Programow Nauczania
Dokumenty szkolne
Dla Rodziców
Harmonogram uroczystości szkolnych na rok szkolny 2017/2018
Dokumenty do pobrania
Plan dyżurów w roku szkolnym 2017/18 (II półrocze)
Godziny lekcji i przerw
Godziny odwozów
LOSY ABSOLWENTÓW
Wyprawka Przedszkolaka
Informacje - publiczne
 
  
  
Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Poznaniu
eTwinning
Regulamin Samorządu Uczniowskiego
  

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

w Szkole Podstawowej im. Stanisława Staszica w Sławoszewku

 

Uchwalono na podst.art.85 ustawy z 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r.poz.59).

 

§ 1

1.      Samorząd uczniowski stanowią wszyscy uczniowie szkoły.

2.      Władzami samorządu uczniowskiego są:

1)      na szczeblu klas- samorządy klasowe

2)      na szczeblu szkoły-zarząd samorządu uczniowskiego

3.      Zarząd składa się z następujących funkcji:

1)      przewodniczący samorządu

2)      zastępca przewodniczącego

3)      skarbnik

4)      członkowie prezydium

4.      Wszyscy członkowie  zarządu wybierani są przez uczniów klas III- VII (od roku szkolnego 2018/2019 klas III- VIII) poprzez wyłonienie przedstawicieli poszczególnych klas              na zebraniach klasowych.

5.      Przewodniczący wybierany jest przez zarząd w głosowaniu tajnym spośród wszystkich członków.

6.      Wybory prowadzone są pod nadzorem opiekuna samorządu uczniowskiego.

7.      Przewodniczącym zostaje kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów.

8.      Przewodniczący z uzasadnionej przyczyny może podać się do dymisji przed upływem kadencji.

9.      W przypadku podania się do dymisji przewodniczącego przed upływem kadencji, jego obowiązki przejmuje zastępca przewodniczącego samorządu.

10.  Członka zarządu można odwołać, jeśli narusza regulamin samorządu uczniowskiego lub nie bierze udziału w pracach samorządu.

11.  Na miejsce odwołanego członka powołuje się ucznia, który w ostatnich wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów.

12.  Kadencja zarządu trwa rok.

 

§ 2

1.      Samorząd uczniowski może przedstawiać radzie rodziców, radzie pedagogicznej                       oraz dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawy programowej, takich jak:

a)      prawo do zapoznawania się z programem nauczania, jego treścią, celem                              i stawianymi wymaganiami;

b)      prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

c)      prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;

d)     prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej                                oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem szkoły;

e)   prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu uczniowskiego.  

2.      Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły może podejmować działania                                z zakresu wolontariatu.

3.          Samorząd może ze swojego składu powołać radę wolontariatu.

4.      Kompetencje stanowiące samorządu uczniowskiego

a)      uchwalanie regulaminu samorządu uczniowskiego.

5.      Kompetencje opiniodawcze samorządu uczniowskiego:

a)      opiniowanie programu wychowawczo- profilaktycznego szkoły.

 

§ 3

1.      Opiekuna samorządu uczniowskiego wybierają uczniowie klas IV- VII.

2.      Opiekun pełni funkcję doradczą samorządu.

3.      Opiekun samorządu uzyskuje status stałego obserwatora ( bez prawa głosu) obrad zarządu                  i koordynatora działalności samorządu.

4.      Kadencja opiekuna  samorządu uczniowskiego trwa rok.

5.      Opiekun samorządu może w uzasadnionych przypadkach podać się do dymisji.

6.      W przypadku podania się opiekuna samorządu do dymisji dyrektor szkoły zarządza wybory nowego opiekuna.

§ 4

1.      Wszystkie decyzje zarządu i samorządów klasowych podejmuje się większością głosów  w obecności co najmniej połowy składu.

2.      Decyzje podjęte przez samorząd uczniowski muszą być zatwierdzone przez dyrektora szkoły.

 

 

 
«« wstecz

drukujwyślij ten link
  
   
Strona główna|Archiwum GIM Budzisław|Archiwum GIM Kleczew|SP Koziegłowy|SP Sławoszewek|SP Złotków|ZSP Budzisław Kościelny|ZSP Kleczew|CUW
Nasze kanały RSS
© 2007 Edukacja w Gminie Kleczew. All rights reserved. | on line: 18 odwiedzin: 6000632