Strona główna    SP Koziegłowy  SP Sławoszewek  SP Złotków  ZSP Budzisław Kościelny  ZSP Kleczew  CUW  
Środa 14 Listopad 2018 | Imieniny: Laura, Emil, Wawrzyniec
Prawa i obowiązki uczniaKalendarz szkolnyDla rodzicówAktualnościGaleriaKontakt
Kontakt
Historia szkoły
Dokumenty szkolne
Organizacja roku szkolnego 2018 - 2019
Patron
W świecie twórczości Juliana Tuwima
Kadra
Plan lekcji
Pomoc uczniom
Zajęcia pozalekcyjne
Samorząd Szkolny
Osiągnięcia uczniów
Nasi prymusi
Absolwenci
W - f z klasą, II edycja
Przewrót na wf-ie, III edycja
Śniadanie daje moc
Szkoła Promująca Zdrowie
Mały Mistrz
Innowacje pedagogiczne 2015 - 2016
Język angielski - dla uczniów
Kasztanobranie 2016
Kasztanobranie 2017
DBI
Doradztwo zawodowe
Przyrodnicze rymowanie
 
  
  
Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Poznaniu
eTwinning
/"Ze sportem przez całe życie"/ - rok szkolny 2015/2016
  

 

Ze sportem przez całe życie”

 

 Spis treści:

 

Strona tytułowa

Wstęp

1. Adresaci programu

2. Rozmiar przestrzenny

3. Rozmiar czasowy

4. Cele ogólne i szczegółowe

5. Sposób realizacji – metody i formy

6. Zakres treści i harmonogram działań (tabela)

7. Oczekiwane efekty

8. Środki, materiały, sprzęt

9. Sprzymierzeńcy

10. Sposoby oceny

11. Ewaluacja

12. Bibliografia.

 

  Program innowacji

 

Ze sportem przez całe życie”

 

Innowacja programowo – metodyczno - organizacyjna

  

AUTOR: Mgr Aneta Horbińska- nauczyciel wychowania fizycznego, instruktor rekreacji ruchowej, licencjonowany instruktor zumba fitness basic

Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Złotkowie

  

WSTĘP

 

RUCH - to dzięki niemu poprawia się nasza sprawność fizyczna i umysłowa, stajemy się bardziej społeczni i zmotywowani do pracy. Jesteśmy zdrowsi i zadowoleni z życia. Jesteśmy ludźmi sukcesu. Jesteśmy fit. Aby żyć zdrowo i aktywnie, nie trzeba specjalne zmieniać trybu życia.

Inspiracją do stworzenia innowacji jest współczesny problem - motywowanie uczniów do aktywności fizycznej. Warunki życia codziennego, tempo nauki powodują powstanie napięcia, które jest przyczyną wielu stresów, a to przekłada się na negatywny stosunek do wszystkiego co robią. Młodzi ludzie wstydzą się zmian zachodzących w ich organizmach, stają się leniwi ruchowo.

Motywacja wprowadzenia innowacji i oczekiwania z nią związane

Główną ideą opracowania w/w Innowacji była potrzeba uatrakcyjnienia zajęć wychowania fizycznego oraz wyrobienie nawyku aktywnego wypoczynku w dalszym dorosłym życiu w oparciu o nowopoznane formy rekreacji ruchowej. Od dawna wiadomo, że tradycyjne formy przeprowadzania lekcji wychowania fizycznego są nieefektywne i przestarzałe. Nie spełniają wymagań i oczekiwań współczesnej młodzieży. Aby przeciwdziałać postępującym ucieczkom z zajęć sportowych i zwolnieniom lekarskim pisanych na życzenie rodziców, postanowiłam opracować i wdrożyć innowację, która ma zachęcić uczniów, a także rodziców, do aktywności fizycznej.  Poprzez nowatorskie spojrzenie na lekcje wychowania fizycznego, których celem nie jest nauka wszystkich elementów gimnastycznych czy lekkoatletycznych, a przybliżenie różnych form ruchu, możliwych do kontynuowania w życiu dorosłym oraz pokazanie alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu i prozdrowotnej zabawy w grupie lub rodzinie. Dlatego w ramach innowacji proponowane będą również zajęcia w soboty, co pozwoli wykształcić wśród naszych wychowanków potrzebę działania z własnej woli, w wolnym czasie. Kolejnym ważnym problemem pojawiającym się wśród dzieci i młodzieży jest otyłość i choroby cywilizacyjne. Według najnowszych badań na nadwagę cierpi co czwarte dziecko na kontynencie europejskim, a w Polsce 15-18% młodzieży szkolnej). Dane te pokazują niską skuteczność tradycyjnych metod. Przedstawiona innowacja jest propozycją odejścia od mało atrakcyjnych form prowadzenia zajęć wychowania fizycznego. Dzięki niej uczniowie będą opanowywać i doskonalić umiejętności: jazdy na rowerze, taneczne  i inne form aktywności ruchowej. Celem innowacji jest pobudzenie uczniów do działania, wyposażenie w umiejętności, tak aby w przyszłości nie wstydzili się sięgnąć po sprzęt sportowy ( rowery, kije do nording  walking, piłka) i nie odstawali od grupy rówieśniczej, która być może miała lepszy start. Jednym z elementów często niedocenianym przez nauczycieli wychowania fizycznego jest współzawodnictwo. Niedobór emocji związanych z rywalizacją sprawia, że lekcje wychowania fizycznego stają się nudne i monotonne. Powszechnie wiadomo, że ma ona wielki wpływ na postawę dzieci i dorosłych, dlatego planuję to wykorzystać do zwiększania efektywności zajęć. Ukoronowaniem treningów jest start w zawodach, jednak nie najważniejszy jest wynik, a dobra zabawa i koleżeńska postawa. Spodziewam się, że dzięki w/w Innowacji uczniowie poznają nowe formy ruchu takie jak:  jazda na rowerze, , nording  walking, elementy aerobiku, ćwiczenia na siłowni, zumba. Zdobyta wiedza o potrzebie ruchu i znaczeniu aktywności fizycznej na co dzień przyniesie efekty w dorosłym życiu i zmieni jego jakość na lepsze. Z pomocą Innowacji chcę  zmienić niewłaściwe nawyki spędzania wolnego czasu na nowe prozdrowotne i uświadomić naszym wychowankom, że styl życia ma największy wpływ na jakość życia.  Wielu uczniów ma obniżone poczucie własnej wartości, dlatego ważnym zadaniem nauczycieli jest pomoc w odnalezieniu właściwego miejsca w społeczeństwie, grupie rówieśniczej czy społeczności lokalnej. Osiągnięcie tego celu jest możliwe poprzez udział młodzieży w imprezach i zawodach sportowych.  Sukcesem pedagogicznym innowacji będzie zmiana nastawienia młodzieży do aktywności fizycznej, wprowadzenie jej do stałego planu dnia i rozpowszechnianie przez absolwentów zdrowego stylu życia. Satysfakcjonujące będzie dla mnie śledzenie dalszych losów naszych wychowanków poprzez kontakt z uczniami.

Zajęcia te mają na celu zaszczepić u uczniów na przyszłość świadomy, naturalny pęd w stronę różnego rodzaju aktywności, aby w dobie wszędobylskiej telewizji, komputerów, złego odżywiania, siedzącym i stresującym życiu codziennym, ruch był dla nich przyjemnością, a nie "złem koniecznym”

 

1. Adresaci programu:

 

Uczestnikami i wykonawcami programu innowacji są uczniowie klas IV-VI Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Złotkowie.

 Innowacja opracowana została w oparciu o  program nauczania wychowania fizycznego dla drugiego  etapu nauczania z uwzględnieniem sportów całego życia: rowery górskie, nordic walking, fitness.  Jednak poszerzony zostaje  zakres programu o trening na siłowni, elementy aerobiku, zumbę, ćwiczenia przy muzyce. Ważną modyfikacją jest przystosowanie w/w innowacji do potrzeb dziewcząt i chłopców. Część zajęć sportowych została podzielona na formy bliższe dziewczętom (elementy aerobiku i ćwiczenia przy muzyce) i chłopcom (trening na siłowni). Celem powyższego podziału jest indywidualizacja zajęć i pokazanie młodzieży jak największego wachlarza form ruchu.

 

Osoba odpowiedzialna za realizację innowacji:  mgr Aneta Horbińska - posiadająca pełne kwalifikacje do prowadzenia takich zajęć ( nauczyciel wychowania fizycznego, instruktor rekreacji ruchowej- specjalność- fitness, licencjonowany instruktor- zumba fitness basic)

 

  2. Rozmiar przestrzenny:

 Głównym miejscem realizacji programu innowacji jest Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Złotkowie. Ponadto, do innowacji włączone zostaną instytucje opisane w punkcie 9 – sprzymierzeńcy w realizacji innowacji.

 

 3. Rozmiar czasowy:

Innowacja będzie realizowana  w ramach godzin wynikających z art. 42 KN

 Termin realizacji innowacji to rok szkolny 2015/2016 – od ……….. 2015 r. do 24 czerwca 2016 r. dla uczniów w Szkole Podstawowej im. Juliana Tuwima w Złotkowie (częściowo także z włączeniem rodziców i społeczności lokalnej).

 

4. Cele programu innowacji:

 

 1. cele ogólne:

 

 • rozbudzanie zainteresowań różnymi formami aktywności ruchowej: zdrowotnej, sportowej, rekreacyjnej oraz wyposażenie ucznia w wiedzę i umiejętności umożliwiające im aktywne uczestnictwo w tych formach,
 • ukształtowanie postawy odpowiedzialności za swój rozwój i potrzeby ustawicznego działania dla zachowania zdrowia, prawidłowego rozwoju fizycznego, sprawności motorycznej i odporności motorycznej,
 • propagowanie zachowań prozdrowotnych poprzez aktywne uczestnictwo 
  w różnych formach działalności szkolnej.

 

b) cele szczegółowe:

• Wdrożenie umiejętności pracy w zespole;

• Kształtowanie otwartości w kontaktach społecznych oraz nawiązywanie

i utrzymywanie poprawnych relacji z innymi osobami;

• Poznawanie nowych, bliższych i dalszych miejsc w naszym kraju;

• Kształtowanie umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych;

• Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień;

• Kształtowanie umiejętności pokonywania trudności;

• Kształtowanie poszanowania własności społecznej;

• Wyrobienie prawidłowych nawyków higieniczno-zdrowotnych;

• Wyrobienie szacunku do drugiej osoby;

• Kształtowanie umiejętności rywalizacji sportowej w duchu fair play;

·         promowanie zdrowego stylu życia,

 • wzbudzanie poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie,
 • poprawa sprawności fizycznej i psychicznej,
 • aktywny wypoczynek,
 • utrzymanie kondycji,
 • zwiększenie odporności organizmu, poprawa pracy układu krążenia i układu oddechowego,
 • zwiększenie odporność na stres, zapomnienie o codziennych kłopotach, zmartwieniach, odreagowanie i odprężenie,
 • poprawa samopoczucia, ułatwienie kontaktów towarzyskich, relaks,
 • modelowanie sylwetki (spalanie tłuszczu),
 • przekazanie i utrwalanie zasad zdrowego stylu życia,
 • rozwijanie zdolności do samokontroli i samoobserwacji,
 • wyrabianie postawy odpowiedzialności za swoje zdrowie i sprawność fizyczną wraz z umiejętnością przewidywania skutków własnych zachowań,
 • stymulacja systemu krążeniowo-oddechowego w celu zwiększenia wydolności tlenowej organizmu poprzez wywoływanie i utrzymywanie zwiększonego zapotrzebowania organizmu na tlen przez odpowiednio długi okres czasu, a w konsekwencji : zmniejszenie ciśnienia, obniżenie tętna spoczynkowego oraz mniejsza ilość odkładającego Ca w naczyniach krwionośnych,
 • zwiększenie wytrzymałości mięśni,
 • poprawa pamięci, wyobraźni, inwencji twórczej.

 

 5. Sposób realizacji – metody i formy realizacji:

 

 1. metody:

 pokaz, obserwacja,

 • słowne (opis, objaśnienie, wyjaśnienie),
 • praktycznego działania,
 • częściowo - kompleksowa: - syntetyczna, analityczna, kompleksowa,
 • prezentacje multimedialne,
 • pogadanki, dyskusje, burza mózgów,
 • filmy edukacyjne,
 • metody nauczania choreografii: metoda blokowa (całościowa) ,metoda
  połączeń , metoda połączeń – tematycznametoda cztery strony świata.

 

2.      formy:

 

 • szkolne konkursy i zawody sportowe,
 • gazetki tematyczne,
 • spotkania z ekspertami,
 • występy uczniów,
 • referaty,
 • spotkania z rodzicami,
 • ankiety,
 • wyjazd do Parku Rekreacji Ruchowej w Kleczewie

 

 6. Zakres treści i harmonogram działań:

 Zakres treści:

 ROWERY GÓRSKIE

Wiadomości:

• Zasady bezpieczeństwa podczas zajęć;

• Zasady poruszania się na szlakach rowerowych;

Umiejętności:

• Nauka poprawnego zjazdu w dół;

• Nauka pokonywania stromych wzniesień;

• Jazda w terenie leśnym;

• Umiejętność czytania map ze szlakami rowerowymi;

NORDIC WALKING

Wiadomości:

• Zapoznanie uczniów z zasadami bezpieczeństwa podczas zajęć

• Zapoznanie ze zdrowotnym wpływem tej formy ruchu na organizm

• Nauka prawidłowego zakładania sprzętu.

Umiejętności:

• Ćwiczenia oswajające ze sprzętem

• Przyjęcie prawidłowej postawy ciała w staniu i ruchu

• Nauka prawidłowego ruchu RR i NN

• Synchronizacja chodu ze sprzętem

• Nauka chodu w terenie płaskim i równym (asfalt, )

• Chód w terenie zróżnicowanym

TRENING SIŁOWY

Wiadomości:

• Omówienie zasad BHP;

• Rodzaje treningów siłowych;

• Dobór obciążenia;

• Negatywny wpływ przeciążenie na organizm człowieka;

• Negatywny wpływ środków dopingujących na organizm człowieka;

Umiejętności:

• Ćwiczenia na atlasie,

• Ćwiczenie wzmacniające mięśnie tłoczni brzusznej i grzbietu;

• Ćwiczenia kształtujące rzeźbę mięśniową;

• Trening aerobowy;

• Ćwiczenie ogólnorozwojowe;

BIEGI WYTRZYMAŁOŚCIOWE

Wiadomości:

• Znajomość zasad mierzenia tętna;

• Nauka prawidłowego oddychania;

• Umiejętność rozkładania sił na określonym dystansie biegowym;

Umiejętności:

• Biegi na bieżni;

• Biegi z różnym tempem;

• Biegi w terenie;

• Biegi dookoła jeziora Malta w Kleczewie;

 

GRY ZESPOŁOWE

Wiadomości:

• Znajomość przepisów gry

• Znajomość zasad fair play

• Poznanie podstawowych zasad sędziowania

PIŁKA KOSZYKOWA, PIŁKA RĘCZNA, PIŁKA SIATKOWA

Umiejętności:

• Nauka chwytu i podań;

• Nauka kozłowania;

• Rzut z miejsca;

• Rzut z wyskoku;

• Rzut po dwutakcie;

• Gra szkolna;

- Zagrywka górna i dolna

PIŁKA NOŻNA

Umiejętności:

• Nauka podań i przyjęć piłki wewnętrzną częścią stopy;

• Podania prostym podbiciem;

• Strzał na bramkę;

• Prowadzenie piłki prawą i lewą nogą;

ZAJĘCIA PRZY MUZYCE:  AEROBIK,   ZUMBA

Wiadomości:

• Dostosowanie ćwiczeń do rytmu muzyki;

• Gdzie i kiedy stosuje się dane formy taneczne;

Umiejętności:

• Aerobik;

• Streaching;

• Ćwiczenia rytmiczne przy muzyce z elementami tańca;

• Zumba

Występ przed grupą, sposoby radzenia sobie z tremą i ze stresem.

 

 Harmonogram działań:

 

Zadania do wykonania

Terminy realizacji

Odpowiedzialni

 

1. Działania wstępne:

- spotkanie z nauczycielami przystępującymi do innowacji, przydział zadań do realizacji w ramach innowacji zgodnie z harmonogramem,

- zapoznanie uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły z realizacją innowacji i planowanymi działaniami (strona szkoły, tablica ogłoszeń, zebrania z rodzicami).

 

  

3.      Diagnoza wstępna– opracowanie ankiety i przeprowadzenie badań ankietowych wśród uczniów biorących udział w innowacji. Analiza wyników ankiety.

 

 

         4.Zorganizowanie meczu z udziałem rodziców.

 

 

wrzesień 2015r.

 

 

 

 

 

 

 Październik –listopad 2015r.

 

 

 grudzień 2015r

 

Aneta Horbińska

 

 

 

 

 

 

 

Aneta Horbińska

Uczniowie uczestniczący w innowacji

 

Aneta Horbińska

 

      6.  Zorganizowanie zumby dla uczniów, rodziców i społeczności lokalnej

 

 

 

 Styczeń 2016r

 

 

 

 Aneta Horbińska

 

7.  Zajęcia z pielęgniarką – obliczanie BMI,  omówienie zasad zdrowego odżywiania

Luty- marzec

2016r. 

Aneta Horbińska 

 

 

 

8. Marsze „NORDIC WALKING” z  udziałem rodziców 

 

 

 

9. Wycieczka do Parku Rekreacji ruchowej w Kleczewie- biegi wytrzymałościowe

10. Wycieczka do Parku Rekreacji ruchowej w Kleczewie- korzystanie ze sprzętu  siłowni

 

 

11.  Rajd rowerowy szlakiem Powidzkiego Parku Krajobrazowego

Kwiecień-Maj

2016r.

 

 

 Maj -czerwiec2016r.

 

 

 

Czerwiec 2016r.

Aneta Horbińska

 

 

 

Aneta Horbińska

Wioletta Jaworska

 

 

 

Aneta Horbińska

Wioletta Jaworska

 

11. Spotkanie z rodzicami, prezentacja działań w ramach innowacji „ Ze sportem przez życie”

12. Sprawozdanie z realizacji innowacji na konferencji RP– prezentacja multimedialna.

Czerwiec 2016r.

Aneta Horbińska

 

 

 7. Oczekiwane efekty:

 

 • rozwinięcie zainteresowań, zdolności i predyspozycji kierunkowych do pełnienia roli młodzieżowego animatora sportu,
 • poprawa ogólnej sprawności fizycznej i psychicznej,
 • stosowanie zasad zdrowego stylu życia w codziennym życiu.

8. Środki, materiały, sprzęt:

 

 • papier,
 • tusz,
 • drukarka,
 • ksero,
 • hantle,
 • sprzęt nagłaśniający,
 • maty gimnastyczne.
 • piłki

 

9. Sprzymierzeńcy w realizacji innowacji:

 • nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Złotkowie
 • Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Złotkowie
 • Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Złotkowie
 • instytucje: Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kleczewie, Międzyszkolny Klub Sportowy

 

10. Sposoby oceny:

 Program innowacji nie przewiduje sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów poprzez ocenianie, ale istotne będzie zaangażowanie uczniów w realizację konkretnych działań, wykonywanie przydzielonych zadań, a także obserwacja ich zachowań, umiejętności współpracy.

Aktywny udział uczniów w realizacji działań zaplanowanych w czasie innowacji będzie nagradzany poprzez pochwały ustne, dodatkowe oceny z aktywności z wychowania fizycznego oraz punkty z zachowania.

 

  11. Ewaluacja programu innowacji:

 Zdiagnozowanie obszarów sukcesów i niepowodzeń programu innowacji zostanie dokonane na podstawie: rozmów z uczniami i nauczycielami, ankiet przeprowadzonych wśród uczniów i nauczycieli oraz obserwacji postaw uczniów. Wyniki będą wykorzystywane w celu modyfikacji proponowanego programu. Będzie to rodzaj wskazówki dla nauczyciela, co uczniom podobało się najbardziej w czasie tych zajęć, co ich nie interesowało, a co najbardziej angażowało. Uczniowie wyrażą także swoją opinię na temat potrzeby tego rodzaju zajęć.

Rady Pedagogiczna zostanie poinformowana o wynikach ankiet na konferencji w czerwcu 2016 r., zostanie także sporządzone sprawozdanie z realizacji innowacji oraz prezentacja multimedialna dokumentująca przebieg innowacji.

 

 12. Bibliografia:

 

 1. Ambroży D., Ambroży T. „Fitness sposobem na życie”, TKKF Warszawa 
  2003 r.
 2. Welk G.J., Corbin W.C., Fitness i Wellness. Kondycja, sprawność, zdrowie” Zysk i S-ka Wydawnictwo 2007 r.
 3. Maria Janikowska- Siatka „ Zabawy i gry ruchowe…”
 4. Stanisław Czyżewski „ Wychowanie fizyczne poza salą gimnastyczną”
 5. Tomasz Frotowicz „ Życie zdrowe i sportowe”

 

 

 

 

 

 
«« wstecz

drukujwyślij ten link
  
   
Strona główna|Archiwum GIM Budzisław|Archiwum GIM Kleczew|SP Koziegłowy|SP Sławoszewek|SP Złotków|ZSP Budzisław Kościelny|ZSP Kleczew|CUW
Nasze kanały RSS
© 2007 Edukacja w Gminie Kleczew. All rights reserved. | on line: 12 odwiedzin: 5882653